स्थानीय समाचार

नवलपरासीमा कहाँ कति मत खस्यो

 

.सं.

गा.पा./न.पा.

जम्मा मतदाता संख्या

खसेको मत संख्या

प्रतिशत

महिला

पुरुष

तेस्रो लिङ्गी

जम्मा

१.

बर्दघाट न.पा.

३७९९९

१७०७०

१२८१९

 

२९८८९

७८.६५

२.

सुनवल न.पा.

३२३१५

१४४६३

१०५१०

२४९७५

७७.२८

३.

रामग्राम न.पा.

३०२५५

११३१५

१२०८४

२३४०१

७७.३५

४.

पाल्हीनन्दन गा.पा.

१८९४७

७०५२

७४२६

 

१४४७८

७६.४१

५.

प्रतापपुर गा.पा.

२४१२३

८२२८

८३८४

१६६१३

६८.८६

६.

सरावल गा.पा.

२०८१९

८४३९

७७१५

 

१६१५४

७७.५९

७.

सुस्ता गा.पा.

१८५५५

६६३६

६२९०

 

१२९२६

६९.६६

जम्मा

१८३०१३

७३२०३

६५२२८

१३८४३६

 

खसेको प्रतिशत

१००%

 

 

 

७५.६४

 

 

सामुदायिक रेडियो परासी